[googleb0de03b8602a8fdb.html]

domenica 30 luglio 2017

Fabrizio De André - Sidun


Il testo

U mæ ninin u mæ
u mæ
lerfe grasse au su
d'amë d'amë
tûmù duçe benignu
de teu muaè
spremmûu 'nta maccaia
de staë de staë
e oua grûmmu de sangue ouëge
e denti de laete
e i euggi di surdatti chen arraggë
cu'a scciûmma a a bucca cacciuéi de baë
a scurrï a gente cumme selvaggin-a
finch'u sangue sarvaegu nu gh'à smurtau a qué
e doppu u feru in gua i feri d'ä prixún
e 'nte ferie a semensa velenusa d'ä depurtaziún
perchè de nostru da a cianûa a u meü
nu peua ciû cresce ni ærbu ni spica ni figgeü
ciao mæ 'nin l'eredítaë
l'è ascusa
'nte sta çittaë
ch'a brûxa ch'a brûxa
inta seia che chin-a
e in stu gran ciaeu de feugu
pe a teu morte piccin-a.

----

Il mio bambino il mio
il mio
labbra grasse al sole
di miele di miele
tumore dolce benigno
di tua madre
spremuto nell'afa umida
dell'estate dell'estate
e ora grumo di sangue orecchie
e denti di latte
e gli occhi dei soldati cani arrabbiati
con la schiuma alla bocca
cacciatori di agnelli
a inseguire la gente come selvaggina
finché il sangue selvatico
non gli ha spento la voglia
e dopo il ferro in gola i ferri della prigione
e nelle ferite il seme velenoso della deportazione
perché di nostro dalla pianura al molo
non possa più crescere albero né spiga né figlio
ciao bambino mio l'eredità
è nascosta
in questa città
che brucia che brucia
nella sera che scende
e in questa grande luce di fuoco
per la tua piccola morte.

---

O mæ nìn
o mæ, o mæ
lèrfe gràsse a-o sô
d'amê, d'amê
tumô dôçe, benìgno
de teu moæ
spremûo 'nta macàia
de stæ, de stæ
e òua grùmmo de sàngoe, oêge, dénti de læte
e i éuggi di sordàtti, chén aragiæ
co-a scciùmma a-a bócca, cacioéi de bæ
a scorî a génte cómme servagìnn-a
finch'o sàngue sarvægo o no gh'à smortòu a coæ
e dòpp'i færi in gôa, i færi da prixón
e 'nte ferîe a seménsa velenóza da deportaçión
perché de nòstro da-a cianûa a-o meu
no péu ciù crésce ni èrbo, ni spîga, ni figeu.
Ciào mæ nìn
l'ereditæ-a l'é ascôza
'nte sta çitæ
ch'a brûxa, ch'a brûxa
inta séia ch'a chìnn-a
e in sto gràn ciæo de fêugo
pe a teu mòrte picìnn-a.

 accordi per chitarra 

Fa#- Fa#-7
  Fa#-7    Si/Fa#
U mae ninin u mae
Fa#-7  Si/Fa#
u mae
Fa#-7      Si/Fa#
lerfe grasse au su
   Fa#-7  Si/Fa#
d'ame, d'ame
Fa#-7      Si/Fa#
tumù duce benignu
        Fa#-7  Si/Fa#
de teu muaè
     Fa#-7         Si/Fa#
spremmuu 'nta maccaia
    Fa#-7    Si/Fa#
de stae de stae
Re
e oua grummu de sangue ouege
         Do#Fa#-
e denti da laete
Fa#-
e i euggi di surdatti chen arragge
      Do#-7
cu'a scciumma a bucca cacciuéi de bae
      Re
a scurri a gente cumme selvaggin-a
        Do#-7
finch'u sangue sarvaegu nu gh'à smurtou a què
La Re
e doppu u feru in gua i feri d'a prixun
       Mi
e 'nte ferie a semensa velenusa d'a depurtaziun
Re
perché de nostru da a cianua a u meu
   Mi                Fa#-
nu peua ciu cresce aerbu ni spica ni figgeu
Fa#-
ciao mae 'nin l'areditae
l'è ascusa
'nte sta cittae
ch'a bruxa ch'a bruxa
inta seia che chin-a
 Do#
e in stu gran ciaeu de feugu
pe a teu morte piccin-a.
STACCHI FINALI:
Si Fa#
Do# | Fa#  | Si# Fa# | dal Do# si ripete a
sfumare

Nessun commento:

Posta un commento